Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. mai 2011 otsus - Missir Mamachi di Lusignano versus komisjon

(kohtuasi F-50/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõue - Taotluse, kaebuse ja hagi vastavuse reegel kahju hüvitamise puhul - Menetluse võistlevus - Kohtumenetluses salastatuse kategooriaga "Restreint UE" konfidentsiaalse dokumendi kasutamine - Institutsioonide lepinguväline vastutus - Süüline vastutus - Põhjuslik seos - Kahju põhjuste paljusus - Kolmanda isiku põhjustatud kahju - Mittesüüline vastutus - Abistamiskohustus - Institutsiooni kohustus tagada töötajate kaitse - Ametniku ja tema abikaasa mõrvamine kolmanda isiku poolt - Ellujäämisvõimaluse kaotamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (esindajad: advokaadid F. Di Gianni, R. Antonini ja N. Sibona)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Pignataro, B. Eggers ja D. Martin)

Ese

Nõue mõista kostjalt välja teatav rahasumma, et hüvitada mittevaraline ja varaline kahju, mida hageja kandis endise ametniku - tema poja - mõrva tõttu.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Saata ohutusnõudeid ja -kriteeriume käsitleva 2006. aasta dokumendi väljavõtted, mille Euroopa Komisjon esitas menetluse käigus Üldkohtule, viivitamatult tagasi Euroopa Komisjonile konfidentsiaalse saadetisena märkega "Salastatuse kategooria "Restreint UE"".

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 167, 18.7.2009, lk 27