Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 май 2011 г. - Bombín Bombín/Комисия

(Дело F-22/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Отпуск по лични причини - Годишен отпуск - Пренасяне на отпуск - Длъжностно лице, прекратило упражняването на своите функции - Финансова компенсация)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Luis María Bombín Bombín (Рим, Италия) (представител: R. Pardo Pedernera, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Жалба, която цели отмяна на решението на Комисията да откаже на жалбоподателя при пенсионирането му компенсация за повече от дванадесет дни неизползван отпуск

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Bombín Bombín.

Г-н Bombín Bombín понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 148, 5.6.2010 г., стр. 54.