Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 mei 2011 - Bombín Bombín/Commissie

(Zaak F-22/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Verlof om redenen van persoonlijke aard - Vakantieverlof - Overdracht van verlof - Ambtenaar die zijn werkzaamheden heeft beëindigd - Financiële compensatie)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Luis María Bombín Bombín (Rome, Italië) (vertegenwoordiger: R. Pardo Pedernera, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker bij zijn pensionering alleen een vergoeding te geven voor maximaal twaalf niet-opgenomen verlofdagen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bombín-Bombín zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 148 van 5.6.2010, blz. 54.