Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 maja 2011 r. - Bombín Bombín przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Urlop z przyczyn osobistych - Urlop roczny - Przeniesienie urlopu na następny rok - Urzędnik, który zakończył swoją służbę -Ekwiwalent pieniężny)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Luis María Bombín Bombín (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat R. Pardo Pedernera)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającą skarżącemu wypłaty, w związku z przejściem na emeryturę, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze przekraczającym 12 dni

Sentencja wyroku

Skarga M. Bombín Bombín zostaje oddalona.

M. Bombín Bombín zostaje obciążona całością kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 148 z 5.6.2010, s. 54