Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2011 г. - Schuerewegen/Парламент

(Дело F-125/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Мярка по отстраняване от работното място - Отнемане на служебната лична карта - Отнемане на правата за достъп до компютърната мрежа - Предварителна административна жалба - Подаване по електронен път - Действително узнаване от администрацията - Просрочие - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: O. Caisou-Rousseau и E. Despotopoulou)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на органа по назначаването, с което жалбоподателят е отстранен от работното му място и служебната му лична карта е отнета, както и на последвалите това решение актове, и искане за обезщетение

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Schuerewegen понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 68.