Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. - Schuerewegen przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-125/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Środek usunięcia z miejsca pracy- Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy - Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego -Uprzednie zażalenie - Przesłanie drogą elektroniczną- Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację - Przekroczenie terminu - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i E. Despotopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego, na mocy której skarżący został usunięty ze swojego miejsca pracy i pozbawiony swojej karty dostępu do miejsca pracy oraz aktów wydanych w następstwie tej decyzji, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

    M. Schuerewegen zostaje obciążony całością kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 68