Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2011 - Schuerewegen/Parlament

(vec F-125/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Zákaz vstupu na pracovisko - Odňatie služobného preukazu - Odňatie prístupových práv do počítačovej siete - Predchádzajúca administratívna sťažnosť - Elektronický prenos - Skutočné oboznámenie sa administratívy - Omeškanie - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: O. Caisou-Rousseau a E. Despotopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým bol žalobcovi znemožnený vstup na jeho pracovisko a ktorým mu bol odňatý jeho služobný preukaz, ako aj aktov vydaných v nadväznosti na toto rozhodnutie a náhrada škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    D. Schuerewegen znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 68.