Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie oceny za 2005 r. - Sprawozdanie z oceny - Ogólne przepisy wykonawcze dla art. 43 regulaminu pracowniczego - Sprawozdanie sporządzone w następstwie wyroku wydanego w sprawie F-36/07 - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w takim kształcie w jakim został on sporządzony po stwierdzeniu jego nieważności w wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-36/07.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Giorgio Lebedef zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 53.