Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. júna 2011 - Lebedef/Komisia

(vec F-33/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie za rok 2005 - Správa o služobnom postupe - Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 43 služobného poriadku - Správa vypracovaná po vyhlásení rozsudku vo veci F-36/07 - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 vyhotovenej po tom, ako bola daná správa zrušená rozsudkom Súdu pre verejnú službu vo veci F-36/07

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

G. Lebedef je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 53.