Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. aprīlī iesniedza Arbeidsrechtbank Antwerpen (Beļģija) - Anton Las/N. V. PSA Antwerp, iepriekš - N. V. Hesse Noord Natie

(lieta C-202/11)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Anton Las

Atbildētāja: N. V. PSA Antwerp, iepriekš - N. V. Hesse Noord Natie

Prejudiciālais jautājums

Vai Flandrijas 1973. gada 19. jūlija dekrēts par valodu lietojumu (publicēts 1973. gada 6. septembra B. S.) pārkāpj EKL 39. pantu saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā tiktāl, ciktāl tas liek ikvienam uzņēmumam, kura juridiskā adrese ir reģionā, kurā runā flāmu valodā, sagatavot holandiešu valodā visus ar darba attiecībām saistītos dokumentus attiecībā uz darba ņēmēja pieņemšanu tādā darbā, kuram ir raksturīgs starptautisks elements, pretējā gadījumā nosakot to spēkā neesamību?

____________