Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 26. mai 2011. aasta otsus - Kalmár versus Europol

(kohtuasi F-83/09)1

(Avalik teenistus - Europoli töötajad - Töölepingu ülesütlemine - Tühistamise nõue - Töötasu maksmine - Tühistamisotsuse mõju)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Andreas Kalmár (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Esiteks nõue tühistada Europoli 4. ja 24. veebruari 2009. aasta otsused, millega hageja tööleping öeldi üles ning tema teenistussuhe etteteatamistähtajaks peatati. Teiseks nõue hüvitada hagejale tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Politseiameti (Europol) 4. veebruari 2009. aasta otsus öelda üles A. Kalmári tähtajaline tööleping, 24. veebruari 2009. aasta otsus, millega Europoli direktor vabastas asjaomase isiku kohustusest täita oma ülesandeid etteteatamistähtaja jooksul, ning 18. juuli 2009. aasta otsus, millega tema kaebus jäeti rahuldamata.

Mõista Europolilt hageja kasuks välja 5000 euro suurune summa kahju hüvitamiseks.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista A. Kalmári kohtukulud välja Europolilt ja jätta ühtlasi tema kanda tema enda kohtukulud.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010, lk 80.