Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 6. června 2011 - Concepción Salgado González v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-282/11)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Concepción Salgado González

Žalovaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předběžné otázky

Je v souladu s cíli Společenství uvedenými v článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 3 nařízení č. 1408/71/EHS1 a se zněním přílohy VI části D bodu 4 nařízení č. 1408/71/EHS ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Evropské unie vykládat tuto přílohu VI část D bod 4 v tom smyslu, že pro výpočet teoretické španělské dávky provedený na základě skutečných příspěvků pojištěné osoby během let bezprostředně předcházejících platbě posledního příspěvku do španělského sociálního zabezpečení se takto získaná částka vydělí číslem 210, neboť tento dělitel je stanoven pro výpočet výše základu starobního důchodu podle čl. 162 odst. 1 Ley General de la Seguridad Social?

(pro případ záporné odpovědi na první otázku): Je v souladu s cíli Společenství uvedenými v článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 3 nařízení č. 1408/71/EHS a se zněním přílohy VI části D bodu 4 nařízení č. 1408/71/EHS ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Evropské unie vykládat tuto přílohu VI část D bod 4 v tom smyslu, že pro výpočet teoretické španělské dávky provedený na základě skutečných příspěvků pojištěné osoby během let bezprostředně předcházejících platbě posledního příspěvku do španělského sociálního zabezpečení se takto získaná částka vydělí počtem let odvádění příspěvků ve Španělsku?

(pro případ záporné odpovědi na druhou otázku a jakékoli odpovědi na první otázku, ať už kladné nebo záporné): Je za účelem naplnění cílů Společenství uvedených v článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 3 nařízení č. 1408/71/EHS ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Evropské unie na případ popsaný v tomto řízení použitelná per analogiam příloha XI část G bod 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20042 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, přičemž v důsledku tohoto použití dojde k pokrytí příspěvkové doby v Portugalsku vyměřovacím základem ve Španělsku, který je časově nejbližší tomuto časovému úseku, s přihlédnutím k vývoji spotřebitelských cen?

(pro případ záporné odpovědi na první, na druhou a na třetí otázku): "Pokud není zcela nebo zčásti správný žádný z výše uvedených výkladů, jaký je výklad přílohy VI části D bodu 4 nařízení č. 1408/71/EHS ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Evropské unie, který je nejvíce v souladu s cíli Společenství uvedenými v článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 3 nařízení č. 1408/71/EHS a se zněním přílohy VI části D bodu 4, a zároveň je užitečný pro vyřešení sporu popsaného v tomto řízení?

____________

1 - Úř. věst. L 149, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35

2 - Úř. věst. L 166, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72