Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 6. juni 2011 - Concepción Salgado González mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Sag C-282/11)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Concepción Salgado González

Sagsøgt: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Præjudicielle spørgsmål

Er det i overensstemmelse med fællesskabsmålene i artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 3 i Rådets forordning nr. 1408/71 1 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Den Europæiske Union og med ordlyden af bilag VI, rubrik D, punkt 4, til forordning nr. 1408/71, at fortolke bilag VI, rubrik D, punkt 4, således at den ved beregningen af den spanske teoretiske ydelse på grundlag af den forsikredes faktiske bidragsbasis i årene umiddelbart forud for indbetalingen af det sidste bidrag til den spanske sociale sikring opnåede sum divideres med 210, der er den divisor, der er fastsat for fastlæggelse af beregningsgrundlaget for alderspension i henhold til artikel 162, stk. 1, i den almindelige lov om social sikring?

Hvis det første spørgsmål besvares benægtende: Er det i overensstemmelse med fællesskabsmålene i artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 3 i Rådets forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Den Europæiske Union og med ordlyden af bilag VI, rubrik D, punkt 4, til forordning nr. 1408/71 at fortolke bilag VI, rubrik D, punkt 4, således at den ved beregningen af den spanske teoretiske ydelse på grundlag af den forsikredes faktiske bidragsbasis i årene umiddelbart forud for indbetalingen af det sidste bidrag til den spanske sociale sikring opnåede sum divideres med antallet af år, hvor der er indbetalt bidrag i Spanien?

Hvis det andet spørgsmål besvares benægtende, og uanset om det første spørgsmål besvares bekræftende eller benægtende: Finder bilag XI, rubrik G, punkt 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 2 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger i det tilfælde, der undersøges i den foreliggende sag, analog anvendelse med henblik på at opfylde fællesskabsmålene i artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 3 i Rådets forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Den Europæiske Union, og er det som følge af denne anvendelse muligt at tilbagelægge bidragsperioden i Portugal med den bidragsbasis i Spanien, som i tid mest tilnærmer sig den pågældende tidsperiode, under hensyn til udviklingen i forbrugerpriserne?

Hvis det første, andet og tredje spørgsmål besvares benægtende: Hvis ingen af de fortolkninger, der er fremført tidligere, er helt eller delvist korrekte, hvilken fortolkning kan der da anlægges af bilag VI, rubrik D, punkt 4, til Rådets forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Den Europæiske Union, som, idet den er nyttig for løsningen af den undersøgte tvist i den foreliggende sag, er mere i overensstemmelse med fællesskabsmålene i artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 3 i forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 og med ordlyden af bilag VI, rubrik D, punkt 4?

____________

1 - EFT 1971 II, s. 366.

2 - EUT L 166, s. 1.