Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 6. juunil 2011 - Concepción Salgado González versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(kohtuasi C-282/11)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Concepción Salgado González

Vastustajad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Eelotsuse küsimused

1. Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 48 ja 14. juuni 1971. aasta määruse nr 1408/71/EMÜ1 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes artiklis 3 sätestatud ühenduse eesmärkidega ning kõnealuse määruse VI lisa D osa punkti 4 sõnastusega on kooskõlas tõlgendada kõnealust VI lisa D osa punkti 4 nii, et Hispaania hüvitise teoreetilise suuruse arvutamiseks kindlustatu tegelike sissemaksete põhjal Hispaania sotsiaalkindlustusele tehtud viimasele sissemaksele vahetult eelnevatel aastatel jagatakse selliselt saadud summa 210-ga, sest vastavalt Ley General de la Seguridad Social'i artiklile 162.1 on see vanaduspensioni põhisumma arvutamiseks kehtestatud jagaja?

2. (Kui vastus esimesele küsimusele on eitav): Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 48 ja 14. juuni 1971. aasta määruse nr 1408/71/EMÜ sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes artiklis 3 sätestatud ühenduse eesmärkidega ning kõnealuse määruse VI lisa D osa punkti 4 sõnastusega on kooskõlas tõlgendada kõnealust VI lisa D osa punkti 4 nii, et Hispaania hüvitise teoreetilise suuruse arvutamiseks kindlustatu tegelike sissemaksete põhjal Hispaania sotsiaalkindlustusele tehtud viimasele sissemaksele vahetult eelnevatel aastatel jagatakse selliselt saadud summa nende aastate arvuga, mille vältel on Hispaanias sissemakseid tasutud?

3. (Kui vastus teisele küsimusele on eitav ja olenemata sellest, kas vastus esimesele küsimusele on jaatav või eitav): Kas käesolevas menetluses selgitatud juhul on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 48 ja 14. juuni 1971. aasta määruse nr 1408/71/EMÜ sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes artiklis 3 sätestatud ühenduse eesmärkide täitmiseks analoogselt kohaldatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/20042 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta XI lisa G osa punkti 3 alapunkt a ja kas sellise kohaldamise tulemusel Portugalis sissemaksete tegemise periood kaetakse Hispaanias ajaliselt selle perioodiga kõige lähedasemal perioodil tehtud sissemaksete põhjal, võttes arvesse tarbijahindade muutust?

4. (Kui vastus esimesele, teisele ja kolmandale küsimusele on eitav): Kui ükski eespool esitatud tõlgendustest ei ole täielikult ega osaliselt õige, milline on siis 14. juuni 1971. aasta määruse nr 1408/71/EMÜ sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes VI lisa D osa punkti 4 tõlgendus, mis on käesolevas menetluses selgitatud vaidluse lahendamiseks tarvilik ning ühtlasi Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 48 ja 14. juuni 1971. aasta määruse nr 1408/71/EMÜ sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes artiklis 3 ja VI lisa D osa punktis 4 otseselt sätestatud ühenduse eesmärkidega kooskõlas?

____________

1 - EÜT L 149, lk 2.

2 - ELT L 166, lk 1.