Language of document :

2011 m. birželio 6 d. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Concepción Salgado González prieš Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-282/11)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Concepción Salgado González

Atsakovės: Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB1 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje VI priedo D skirsnio 4 dalies aiškinimas, kad apskaičiuojant Ispanijos teorines išmokas pagal faktines įmokas, kurias apdraustasis mokėjo tais metais iki paskutinės, Ispanijos socialinės apsaugos sistemoje numatytos, įmokos, gauta suma dalijama iš 210 - skaičiaus, kuris reiškia daliklį, nustatytą apskaičiuojant senatvės pensijos nustatymo pagrindą pagal Ley General de la Seguridad Social 162 straipsnio 1 dalį, atitinka SESV 48 straipsnyje ir Reglamento Nr. 1408/71/EEB 3 straipsnyje įtvirtintus Bendrijos tikslus bei to reglamento VI priedo D skirsnio 4 dalies formuluotę?

2. (jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas). Ar 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, VI priedo D skirsnio 4 dalies aiškinimas, kad apskaičiuojant Ispanijos teorines išmokas pagal faktines įmokas, kurias apdraustasis mokėjo tais metais iki paskutinės, Ispanijos socialinės apsaugos sistemoje numatytos, įmokos, gauta suma dalijama iš metų, kuriais Ispanijoje buvo mokamos įmokos, atitinka SESV 48 straipsnyje ir Reglamento Nr. 1408/71/EEB 3 straipsnyje įtvirtintus Bendrijos tikslus bei to reglamento VI priedo D skirsnio 4 dalies formuluotę?

3. (jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas ir neatsižvelgiant į tai, koks atsakymas, teigiamas ar neigiamas, pateiktas į pirmąjį klausimą). Ar šioje byloje aprašytu atveju galima pagal analogiją taikyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/20042 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo XI priedo G skirsnio 3 dalies a punktą, kad būtų pasiekti SESV 48 straipsnyje ir 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 3 straipsnyje nustatyti Bendrijos tikslai, jei dėl tokio taikymo įmokų mokėjimo Portugalijoje laikotarpis būtų įskaitomas įmokų pagrindu imant įmokas Ispanijoje, kuris laiko atžvilgiu artimiausias tam laikotarpiui, atsižvelgiant į vartotojų kainų pasikeitimą?

4. (jei atsakymai į pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiami). Jei nė vienas iš pirmiau minėtų aiškinimų nėra visiškai ar iš dalies teisingas, kaip reikėtų aiškinti 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, VI priedo D skirsnio 4 dalį, kad tas aiškinimas būtų naudingas sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą ir kaip įmanoma labiau atitiktų SESV 48 straipsnyje ir Reglamento Nr. 1408/71/EEB 3 straipsnyje įtvirtintus tikslus bei to reglamento VI priedo D skirsnio 4 dalies formuluotę?

____________

1 - OL L 149, p. 2

2 - OL L 166, p. 1