Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanje) op 6 juni 2011 - Concepción Salgado González / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zaak C-282/11)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Concepción Salgado González

Verwerende partijen: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciële vragen

Is het in overeenstemming met de communautaire doelstellingen zoals neergelegd in artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in artikel 3 van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 19711 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en met bijlage VI, punt D, lid 4, bij verordening nr. 1408/71 zelf, om bijlage VI, punt D, lid 4, aldus uit te leggen dat voor de berekening van de Spaanse theoretische uitkering op basis van de werkelijke premies of bijdragen van de verzekerde gedurende de jaren onmiddellijk voorafgaand aan de betaling van de laatste premie of bijdrage aan de Spaanse sociale zekerheid, de aldus verkregen uitkomst door 210 wordt gedeeld, aangezien dit de deler is die is vastgelegd voor de berekening van het basisbedrag van het ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 162, lid 1, van de Ley General de la Seguridad Social?

Bij een ontkennend antwoord op de eerste vraag: is het in overeenstemming met de communautaire doelstellingen zoals neergelegd in artikel 48 VWEU en in artikel 3 van verordening nr. 1408/71 [...] om bijlage VI, punt D, lid 4, aldus uit te leggen dat voor de berekening van de Spaanse theoretische uitkering op basis van de werkelijke premies of bijdragen van de verzekerde gedurende de jaren onmiddellijk voorafgaand aan de betaling van de laatste premie of bijdrage aan de Spaanse sociale zekerheid, de aldus verkregen uitkomst wordt gedeeld door het aantal jaren dat in Spanje bijdragen zijn betaald?

Bij een ontkennend antwoord op de tweede vraag en ongeacht het, bevestigende dan wel ontkennende, antwoord op de eerste vraag: is bijlage XI, punt G, lid 3, sub a, bij verordening (EG) nr. 883/20042 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van overeenkomstige toepassing op het in de onderhavige procedure onderzochte geval, om te voldoen aan de communautaire doelstellingen zoals neergelegd in artikel 48 VWEU en in artikel 3 van verordening nr. 1408/71, en als gevolg van deze toepassing, het tijdvak van bijdragebetaling in Portugal te vervullen met de bijdragegrondslag in Spanje die in de tijd het dichtst bij dit tijdvak ligt, rekening houdend met de ontwikkeling van de consumptieprijzen?

Bij een ontkennend antwoord op de eerste, de tweede en de derde vraag: hoe moet, indien geen van de hierboven voorgestelde uitleggingen geheel of gedeeltelijk juist is, bijlage VI, punt D, lid 4, bij verordening nr. 1408/71 worden uitgelegd, die, aangezien zij nuttig is voor de beslechting van het in de onderhavige procedure opgehelderd geding, meer in overeenstemming is met de communautaire doelstellingen zoals neergelegd in artikel 48 VWEU en in artikel 3 van verordening nr. 1408/71, en met bijlage VI, punt D, lid 4, zelf?

____________

1 - PB L 149, blz. 2.

2 - PB L 166, blz. 1.