Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 6 czerwca 2011 r. - Concepción Salgado González przeciwko Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Sprawa C-282/11)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Concepción Salgado González

Strona pozwana Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Pytania prejudycjalne

Czy zgodna z celami wspólnotowymi ujętymi w art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 3 rozporządzenia 1408/71/EWG1 z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się w Unii Europejskiej jest taka wykładnia załącznika VI lit. D) pkt 4), zgodnie z którą wysokość teoretycznego świadczenia hiszpańskiego jest obliczana na podstawie rzeczywistych składek ubezpieczonego opłacanych w latach bezpośrednio poprzedzających wpłatę ostatniej składki na rzecz hiszpańskiego systemu zabezpieczenia społecznego, zaś otrzymana w ten sposób suma jest dzielona przez 210, gdyż taki dzielnik został ustanowiony dla celów obliczenia podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego przez art. 162 ust. 1 Ley General de la Seguridad Social (powszechnej ustawy o zabezpieczeniach społecznych)

(w przypadku odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie): Czy zgodna z celami wspólnotowymi ujętymi w art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 3 rozporządzenia 1408/71 [...], jak również z literalnym brzmieniem załącznika VI lit. D) pkt 4) do rozporządzenia 1408/71/EWG z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się w Unii Europejskiej, jest taka wykładnia ww. załącznika VI lit. D) pkt 4), zgodnie z którą wysokość teoretycznego świadczenia hiszpańskiego jest obliczana na podstawie rzeczywistych składek ubezpieczonego opłacanych w latach bezpośrednio poprzedzających wpłatę ostatniej składki na rzecz hiszpańskiego systemu zabezpieczenia społecznego, zaś otrzymana w ten sposób suma jest dzielona przez liczbę lat składkowych w Hiszpanii?

(w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie, niezależnie od tego, czy odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca czy przecząca): "Czy w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie w drodze analogii załącznik XI lit. G) pkt 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/20042 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w celu zapewnienia celów wspólnotowych określonych w art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 3 rozporządzenia 1408/71 [...], i w konsekwencji, należy zastosować do okresu składkowego w Portugalii podstawę wymiaru składek w Hiszpanii, która jest czasowo najbliższa temu okresowi, z uwzględnieniem zmian wskaźnika cen detalicznych?

(w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytania: pierwsze, drugie i trzecie): W przypadku gdy okaże się, że żadna z przedstawionych powyżej wykładni w całości lub części nie jest prawidłowa, jaka wykładnia załącznika VI lit. D) pkt 4) do rozporządzenia 1408/71 [...], która będąc użyteczną dla celów rozstrzygnięcia niniejszego sporu, jest jednocześnie najbardziej z celami wspólnotowymi określonymi w art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 3 rozporządzenia 1408/71/EWG z dnia 14 lipca 1971 r., jak również z literalnym brzmieniem załącznika VI lit. D) pkt 4)?

____________

1 - Dz.U. L 149, s. 2.

2 - Dz.U. L 166, s.1.