Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 6. júna 2011 - Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(vec C-282/11)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Concepción Salgado González

Odporcovia: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s cieľmi Spoločenstva stanovenými v článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 3 nariadenia č. 1408/71/EHS zo 14. júna 1971 a so samotným znením prílohy VI písm. D bodom 4 nariadenia č. 1408/71/EHS1 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, vykladať uvedenú prílohu VI písm. D bod 4 tak, že na výpočet teoretickej dávky v Španielsku vykonaný na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku, sa takto získaná suma vydelí číslom 210, lebo tento deliteľ je stanovený pre výpočet vymeriavacieho základu starobného dôchodku v súlade s článkom 162 ods. 1 Ley General de la Seguridad Social?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je v súlade s cieľmi Spoločenstva stanovenými v článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 3 nariadenia č. 1408/71..., vykladať uvedenú prílohu VI písm. D bod 4 tak, že na výpočet teoretickej dávky v Španielsku vykonaný na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku, sa takto získaná suma vydelí počtom rokov odvádzania príspevkov v Španielsku?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku a zápornej alebo aj kladnej odpovede na prvú otázku: Je v prípade opísanom v tomto konaní analogicky uplatniteľná príloha XI G bod 3 písm. a) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/20042 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia na účel splnenia cieľov Spoločenstva stanovených v článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 3 nariadenia č. 1408/71... a je v dôsledku tohto uplatnenia pokryté obdobie prispievania v Portugalsku základom pre príspevky v Španielsku, ktorý je časovo bližší k tomuto časovému obdobiu s prihliadnutím na vývoj spotrebiteľských cien?

V prípade zápornej odpovede na prvú, druhú a tretiu otázku: Pokiaľ žiadny z vyššie uvedených výkladov nie je úplne alebo čiastočne správny, aký má byť výklad prílohy VI písm. D bodu 4 nariadenia č. 1408/71..., aby bol užitočný pre rozhodnutie sporu opísaného v tomto konaní a bol by v súlade s cieľmi Spoločenstva stanovenými v článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 3 nariadenia č. 1408/71 a so samotným znením prílohy VI písm. D bodom 4?

____________

1 - Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35.

2 - Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.