Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 6. junija 2011 - Concepción Salgado González proti Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zadeva C-282/11)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Concepción Salgado González

Drugi stranki: Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/711 z dne 14. junija 1971 ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji skladna taka razlaga navedene Priloge VI(D)(4), da se "izračun teoretične španske dajatve opravi na podlagi dejanskih prispevkov zavarovanca v letih neposredno pred plačilom zadnjega prispevka španskemu sistemu socialne varnosti" in se tako dobljena vsota deli s številom 210, ki je v skladu s členom 162(1) Ley General de la Seguridad Social določeno kot delitelj za izračun pokojninske osnove za starostno pokojnino?

2.    (če je odgovor na prvo vprašanje nikalen): Ali je s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji skladna taka razlaga navedene priloge VI(D)(4), da se "izračun teoretične španske dajatve opravi na podlagi dejanskih prispevkov zavarovanca v letih neposredno pred plačilom zadnjega prispevka španskemu sistemu socialne varnosti" in se tako dobljena vsota deli s številom let, v katerih so bili prispevki plačevani v Španiji?

3.    (če je odgovor na drugo vprašanje nikalen in ne glede na to, ali je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen ali nikalen): Ali je v predstavljenem primeru, da bi se zadostilo ciljem Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji možna analogna uporaba Priloge XI(G)(3a) k Uredbi (ES) št. 883/20042 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in - kot posledica te uporabe - pokritje prispevne dobe na Portugalskem z osnovo za prispevek v Španiji, ki se časovno najbolj približa temu obdobju, ob upoštevanju razvoja indeksa drobnoprodajnih cen?

4.    (če so odgovori na prvo, drugo in tretje vprašanje nikalni): Če nobena od zgoraj navedenih razlag ni v celoti ali delno pravilna, kakšna bi bila razlaga Priloge VI(D)(4) k Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Evropski uniji, ki bi bila - ob tem, da bi bila koristna za razrešitev predstavljenega spora - najbolj skladna s cilji Skupnosti iz člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 3 Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 ter s samim besedilom Priloge VI(D)(4)?

____________

1 - UL L 149, str. 2.

2 - UL L 166, str. 1.