Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 6 juni 2011 - Concepición Salgado González mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-282/11)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Concepición Salgado González

Motparter: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Tolkningsfrågor

Är det i överensstämmelse med de gemenskapsmål som anges i artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 i förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971(1), och med ordalydelsen i bilaga VI D 4 till förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen att tolka bilaga VI D 4 så, att vid beräkningen av den teoretiska spanska förmånen på grundval av den försäkrades faktiska avgifter under åren närmast före betalningen av den sista avgiften till den spanska socialförsäkringen, denna summa delas med 210, en nämnare som fastställs genom beräkning av beräkningsgrunden för ålderspension i enlighet med artikel 162.1 i Ley General de la Seguridad Social?

(För det fall den första frågan besvaras nekande): Är det i överensstämmelse med de gemenskapsmål som anges i artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 i förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971, och med ordalydelsen i bilaga VI D 4 till förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, att tolka bilaga VI D 4 så, att vid beräkningen av den teoretiska spanska förmånen på grundval av den försäkrades faktiska avgifter under åren närmast före betalningen av den sista avgiften till den spanska socialförsäkringen, denna summa delas med det antal år inbetalningar gjorts i Spanien?

(För det fall svaret på den andra frågan är nekande, oavsett om svaret på den första frågan är jakande eller nekande): Är bilaga XI G 3 a till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004(2) av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen analogt tillämplig, i syfte att uppnå de gemenskapsmål som anges i artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 i förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, och kan därmed för betalningsperioden i Portugal användas den grund för avgifter i Spanien som i tiden ligger närmast denna period, med beaktande av utvecklingen av konsumentpriserna?

(om den första, andra och tredje frågan alla besvaras nekande): Om ingen av de tolkningar som nämnts är helt eller delvis korrekt, hur ska då bilaga VI D 4 till förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, tolkas på ett sätt som kan användas vid lösningen av den tvist som behandlas i det nationella målet, och är mest i överensstämmelse med de gemenskapsmål som anges i artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 i förordning nr 1408/71/EEG av den 14 juni 1971, och med ordalydelsen i bilaga VI D 4?

____________

1 - ) EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57.

2 - ) EUT L 166, s. 1.