Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 1. jūlijā iesniedza Sø- og Handelsret (Dānija) - HK Danmark, kas rīkojas Jette Ring vārdā/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(lieta C-335/11)

Tiesvedības valoda - dāņu

Iesniedzējtiesa

Sø- og Handelsret

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: HK Danmark, kas rīkojas Jette Ring vārdā

Atbildētāja: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai jēdziens "invaliditāte" Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), izpratnē ir piemērojams attiecībā uz ikvienu personu, kas fiziskas, garīgas vai psiholoģiskas slimības dēļ nevar veikt savu darbu vai to var veikt tikai daļēji tādu laika periodu, kāds tiek prasīts Tiesas 2006. gada 16. jūlija spriedumā lietā Navas 1?

b) Vai uz stāvokli, kādu ir izraisījusi medicīniski konstatēta nedziedināma slimība, attiecas invaliditātes jēdziens šīs direktīvas izpratnē?

c) Vai uz stāvokli, kādu ir izraisījusi medicīniski konstatēta ārstējama slimība, attiecas invaliditātes jēdziens šīs direktīvas izpratnē?

Vai pastāvīgas samazinātas darbaspējas, kuru dēļ nav nepieciešami īpaši palīglīdzekļi vai tamlīdzīga palīdzība, bet kas nozīmē tikai to, ka attiecīgā persona nav spējīga strādāt pilnu slodzi, ir jāuzskata par invaliditāti Padomes Direktīvas 2000/78/EK 2 izpratnē?

Vai darba stundu skaita samazināšana ir viens no pasākumiem, kas ir minēti Direktīvas 2000/78/EK 5. pantā?

Vai Padomes Direktīva 2000/78/EK liedz piemērot tādu valsts tiesību normu, saskaņā ar kuru darba devējs var izbeigt darba līgumu, piemērojot saīsinātu uzteikuma termiņu, tad, ja darba ņēmējs, kurš ir jāuzskata par invalīdu minētās direktīvas izpratnē, bija slimības atvaļinājumā, kura laikā viņam tika turpināts izmaksāt algu, 120 dienas secīgu 12 mēnešu periodā, ja

    a) prombūtne bija invaliditātes dēļ

    vai

b) prombūtne bija tāpēc, ka darba devējs nebija veicis atbilstošus pasākumus, lai persona ar invaliditāti varētu veikt savu darbu?

____________

1 - Lieta C-13/05, Krājums, I-6467. lpp..

2 - OV L 303, 16. lpp..