Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sø- og Handelsretten (Danmark) den 1 juli 2011 - HK Danmark (ombud för Jette Ring) mot Dansk alenennyttigt Boligselskab DAB

(Mål C-335/11)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Sø- og Handelsretten (Danmark)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: HK Danmark (ombud för Jette Ring)

Svarande: Dansk alenennyttigt Boligselskab DAB

Tolkningsfrågor

Fråga 1

a. Omfattas alla personer som på grund av fysiska, mentala eller psykiska skador inte eller endast i begränsad omfattning kan utföra sitt arbete under en period som uppfyller kravets på periodens längd i punkt 45 i domstolens dom i mål C-13/05 (Navas)1 av begreppet funktionshinder i den mening som avses i direktivet?

b. Kan ett tillstånd som har orsakats av en av läkare diagnosticerad obotlig sjukdom omfattas av begreppet funktionshinder i den mening som avses i direktivet?

c. Kan ett tillstånd som har orsakats av en av läkare diagnosticerad övergående sjukdom omfattas av begreppet funktionshinder i den mening som avses i direktivet?

Fråga 2

Ska en bestående funktionsnedsättning som inte medför behov av särskilda hjälpmedel eller liknande och som endast eller huvudsakligen består i att den berörda personen inte kan arbeta på heltid anses som ett funktionshinder i den mening detta uttryck används i rådets direktiv 2000/78/EG2?

Fråga 3

Är nedsatt arbetstid en av de åtgärder som omfattas av artikel 5 i rådets direktiv 2000/78/EG?

Fråga 4

Utgör rådets direktiv 2000/78/EG hinder för att tillämpa en bestämmelse i nationell rätt i vilken det föreskrivs att en arbetsgivare har rätt att säga upp en medarbetare med ett förkortat varsel, när medarbetaren har uppburit lön under sjukdom i sammanlagt 120 dagar inom tolv på varandra följande månader i förhållande till en medarbetare som ska anses som funktionshindrad i den mening som avses i direktivet, när

a. frånvaron orsakats av funktionshindret?

eller

b. frånvaron beror på att arbetsgivaren inte har vidtagit de åtgärder som med hänsyn till det konkreta fallet är rimliga för att göra det möjligt för en person med funktionshinder att kunna fortsätta att arbeta?

____________

1 - Dom av den 11 juli 2006, REG 2006, s. I-6467.

2 - EGT L 303, s. 16.