Language of document :

Odvolanie podané 27. mája 2011: Kaimer GmbH & Co. Holding KG a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 24. marca 2011 vo veci T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl./Európska komisia

(vec C-264/11 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. (v zastúpení: J. Brück, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2011 vo veci T-379/06 (Kaimer a i./Komisia) v rozsahu, v akom bola zamietnutá žaloba, a zrušiť rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2006 [K(2006) 4180, vec COMP/F-1/38.121 - Tvarovky],

subsidiárne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2011 vo veci T-379/06 (Kaimer a i./Komisia) v rozsahu, v akom bola zamietnutá žaloba, a znížiť pokutu uloženú v článku 2 rozhodnutia Komisie z 20. septembra 2006 [K(2006) 4180, vec COMP/F-1/38.121 - Tvarovky],

subsidiárne v druhom rade vrátiť vec Všeobecnému súdu na nové konanie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetné odvolanie smeruje voči rozsudku Všeobecného súdu, ktorým bola čiastočne zamietnutá žaloba odvolateliek podaná proti rozhodnutiu Komisie K(2006) 4180 z 20. septembra 2006 v konečnom znení, ktoré bolo prijaté v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F-1/38.121 - Tvarovky).

Odvolateľky uvádzajú tri odvolacie dôvody:

V prvom odvolacom dôvode odvolateľky vytýkajú Všeobecnému súdu, že nesprávne posúdil dôkazný prostriedok. Všeobecný súd určenie okamihu považovaného za začiatok protiprávneho konania odôvodnil jedným dokumentom. V rozpore s jasným znením tohto dokumentu ho Všeobecný súd interpretoval ako dôkaz preukazujúci začiatok protiprávneho konania. Ak by bol dokument posúdený správne, vyplynul by z neho pravý opak, t. j. že správanie odvolateliek na trhu spôsobilo neistotu na danom trhu. Správne posúdenie dokumentu nie je možné bez predloženia ďalších dôkazov.

V druhom odvolacom dôvode odvolateľky vytýkajú nesprávne posúdenie dôkaznej hodnoty výpovedí korunných svedkov. Druhý odvolací dôvod má dve časti. Prvá časť sa týka právnej chyby, ktorej sa Všeobecný súd dopustil tým, že výpovede korunných svedkov považoval za osobitne významné. U korunných svedkov išlo o svedkov, ktorí museli Komisii poskytnúť značne hodnotné svedecké výpovede, aby dosiahli čo možno najvyššie zníženie vlastných pokút. Táto situácia zapríčinila neprimerané obviňovanie ostatných podnikov, takže výpovede nemali osobitnú dôkaznú hodnotu. Touto skutočnosťou sa Všeobecný súd v odôvodnení rozsudku nezaoberal.

V druhej časti druhého dôvodu sa Všeobecnému súdu vytýka, že súd neobjasnil rozpor medzi jednotlivými výpoveďami korunných svedkov, čo viedlo k nesprávnemu a nedostatočnému odôvodneniu rozsudku. Prvý korunný svedok v konaní neuviedol odvolateľky ako osoby, ktoré sa zúčastnili na protiprávnom konaní, hoci jeho výpoveď bola úplná a na základe nej svedok dosiahol úplné odpustenie pokuty. Skutočné výhrady voči odvolateľkám sa opierajú o výpovede ďalších korunných svedkov. Ak by sa kládol osobitný dôraz na výpoveď prvého podniku, ktorý spolupracoval s Komisiou, musel by sa tento rozpor objasniť.

V treťom odvolacom dôvode odvolateľky vytýkajú porušenie Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("EDĽP"). Odvolateľky vidia porušenie týchto vyššie uvedených predpisov z dvoch hľadísk. Jednak kontrola hodnovernosti uskutočnená Všeobecným súdom v kartelových konaniach, ktoré môžu viesť k pokutám, nebola v súlade s požiadavkami Charty základných práv a EDĽP na účinný právny prostriedok. V tejto súvislosti odvolateľky odkazujú na trestnoprávny charakter pokút. Jednak aj samotné konanie na Komisii nespĺňalo požiadavky Charty základných práv a EDĽP. V odôvodnení odvolateľky poukazujú na to, že Komisia zisťuje relevantný skutkový stav, žaluje podnik a napokon aj sama rozhoduje o sankcii a jej výške. Takéto konanie by bolo prípustné len v prípade, že rozhodnutia Komisie v plnom rozsahu podliehajú súdnej kontrole. Ako už bolo uvedené v prvom bode tretieho odvolacieho dôvodu, Všeobecný súd sa pri preverení rozhodnutí Komisie obmedzuje na zjavné nesprávnosti a neskúma priamo skutkový stav.

____________