Language of document :

Жалба, подадена на 20 юли 2011 г. - ZZ/Сметна палата

(Дело F-69/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Отмяна на решението на Сметната палата да не назначи жалбоподателя на поста директор на дирекция "Човешки ресурси" и да назначи друг кандидат на този пост.

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението на Сметната палата, с което друго лице се назначава на поста директор на дирекция "Човешки ресурси", както и решението да не се назначи жалбоподателя на този пост;

Доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на подадената по административен ред жалба;

Да се осъди Сметната палата да поправи претърпените имуществени вреди, които се състоят в загуба на финансовите права, свързани с оспорваните решения (в това число свързаните с кариерата и пенсионните права) и следователно, плащането на тези права считано от 1 януари 2001;

Да се осъди Сметната палата да заплати символично сума в размер на 1 евро като обезщетение за неимуществени вреди;

да се осъди Сметната палата да заплати съдебните разноски.

____________