Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-69/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o niepowołaniu skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji "Zasoby ludzkie" i o powołaniu na to stanowisko innego kandydata

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o powołaniu innej osoby na stanowisko dyrektora dyrekcji "Zasoby ludzkie" i decyzji o niepowołaniu na to stanowisko skarżącego;

w razie potrzeby - stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

zobowiązanie Trybunału Obrachunkowego do naprawienia poniesionej szkody polegającej na utracie uprawnień o charakterze finansowym związanych z zaskarżonymi decyzjami (obejmujących zarówno świadczenia wynikające ze szczebla kariery jak i świadczenia emerytalne) i, w związku z tym, zasądzenie wypłaty tych kwot począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej krzywdzie;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________