Language of document :

Žaloba podaná 20. júla 2011 - ZZ/Dvor audítorov

(vec F-69/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov o nevymenovaní žalobcu do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a o vymenovaní iného kandidáta do uvedenej funkcie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov o vymenovaní inej osoby do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a rozhodnutie o nevymenovaní žalobcu do tejto funkcie,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu majetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená a ktorá spočíva v strate finančných nárokov súvisiacich s napadnutými rozhodnutiami (vrátane služobného postupu a dôchodku), a teda na úhradu týchto nárokov od 1. januára 2001,

uložiť Dvoru audítorov povinnosť zaplatiť symbolické jedno euro z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.

____________