Language of document :

Talan väckt den 20 juli 2011 - ZZ mot revisionsrätten

(Mål F-69/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut att inte utse sökanden till chef för personalavdelningen och istället tillsätta denna tjänst med en annan kandidat.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara revisionsrättens beslut att utse någon annan till chef för personalavdelningen och att inte erbjuda tjänsten till sökanden,

vid behov, ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål,

förplikta revisionsrätten att ersätta den materiella skada som sökanden har lidit, vilken består av förlorade ekonomiska rättigheter knutna till de angripna besluten (inbegripet både de som avser karriären och de som avser pensionsrättigheter), och följaktligen att betala dessa rättigheter från och med den 1 januari 2001,

förplikta revisionsrätten att betala en euro som symbolisk ersättning för den ideella skadan, och

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

____________