Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., konkretnie części tego sprawozdania za ten sam okres sporządzonej przez EUROSTAT

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________