Language of document :

15. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-68/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus hageja tähtajatu töölepingu lõpetamise kohta.

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada komisjoni lepinguid sõlmima volitatud asutuse 30. septembri 2010. aasta otsus hageja tähtajatu töölepingu lõpetamise kohta;

ühtlasi ja niivõrd, kuivõrd on vajalik: tühistada lepinguid sõlmima volitatud asutuse 14. aprilli 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis esitati 23. detsembril 2010 Euroopa Liidu personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________