Language of document :

Žaloba podaná 15. júla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-68/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bola skončená pracovná zmluva žalobkyne na dobu neurčitú

Návrhy

zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) z 30. septembra 2010, ktorým bola skončená pracovná zmluva žalobkyne na dobu neurčitú,

ako aj v potrebnom rozsahu:

zrušenie rozhodnutia OOUPZ zo 14. apríla 2011, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná 23. decembra 2010 v zmysle článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________