Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 юли 2011 г. - Gozi/Комисия

(Дело F-116/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Задължение за съдействие - Член 24 от Правилника - Възстановяване на разноските за адвокатски възнаграждения, направени в рамките на съдебно производство пред национална юрисдикция)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Sandro Gozi (Рим, Италия) (представител: G. Passalacqua, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането за възстановяване на разноските, направени от жалбоподателя в рамките на наказателно производство пред юрисдикция на държава членка

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Gozi да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 55, 19.2.2011 г., стр. 38.