Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. juli 2011 - Gozi mod Kommissionen

(Sag F-116/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bistandspligt - vedtægtens artikel 24 - godtgørelse af advokatomkostninger afholdt inden for rammerne af en straffesag for en national ret)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Sandro Gozi (Rom, Italien) (ved advokat G. Passalacqua)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ansøgningen om godtgørelse af de sagsomkostninger, som sagsøgeren har afholdt inden for rammerne af en straffesag for en ret i en medlemsstat.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Sandro Gozi betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 55 af 19.2.2011, s. 38.