Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 juli 2011 - Gozi / Commissie

(Zaak F-116/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bijstandsplicht - Artikel 24 van Statuut - Vergoeding van advocaatkosten die in kader van gerechtelijke procedure voor een nationale rechterlijke instantie zijn gemaakt)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Sandro Gozi (Rome, Italië) (vertegenwoordiger: G. Passalacqua, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek om vergoeding van de kosten die verzoeker in het kader van een strafprocedure voor een rechterlijke instantie van een lidstaat heeft gemaakt

Dictum

    Het beroep wordt verworpen.

Gozi zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 55 van 19/02/11, blz. 38.