Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 lipca 2011 r. -Gozi przeciwko Komisji

(Sprawa F-116/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Obowiązek wspomagania - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Zwrot kosztów adwokackich poniesionych w ramach postępowania przed sądem krajowym)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Sandro Gozi (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Passalacqua)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, na mocy której oddalono wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez skarżącego w ramach postępowania karnego przed sądem państwa członkowskiego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Sandro Gozi zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 38.