Language of document :

Жалба, подадена на 12 юли 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-66/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, прието от председателя на журито по конкурс "EPSO/AST/111/10 (AST 1)", да не допусне жалбоподателя до изпитите.

Искания на жалбоподателя

Като главно искане:

-    да се отмени приетото на 7 април 2011 г. решение, с което се отказва на жалбоподателя правото да участва в изпитите на конкурс EPSO/AST/111/10 - Секретари от степен AST 1,

-    в резултат на това да се постанови, че жалбоподателят следва да бъде включен в процеса по наемане на работа, започнат с посочения конкурс, като при нужда се организират нови изпити,

при условията на евентуалност, в случай, че не бъде уважено главното искане, quod non, да се осъди ответника да заплати обезщетение за имуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 20 000 EUR, заедно със законната лихва за забава, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

във всеки случай, да се осъди ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 20 000 EUR, заедно със законната лихва за забава, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________