Language of document :

12. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-66/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 (AST 1) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat katsetele.

Hageja nõuded

esimese võimalusena:

tühistada 7. aprilli 2011. aasta otsus, millega ei antud hagejale õigust osaleda konkursi EPSO/AST/111/10 - palgaastme AST 1 sekretärid - katsetel;

sellest tulenevalt otsustada, et hagejal lubatakse nimetatud konkursi raames läbiviidavas töölevõtmise menetluses uuesti osaleda, korraldades vajaduse korral uued katsed;

−    teise võimalusena, juhul kui põhinõue rahuldamata jäetakse, quad non mõista kostjalt hageja kasuks varalise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono põhimõtte alusel esialgselt kindlaks määratud summa 20 000 eurot, millele lisandub seadusjärgses määras viivitusintress, mida arvutatakse kuni kohtuotsuse tegemiseni;

igal juhul mõista kostjalt hageja kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono põhimõtte alusel esialgselt kindlaks määratud summa 20 000 eurot, millele lisandub seadusjärgses määras viivitusintress, mida arvutatakse kuni kohtuotsuse tegemiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________