Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. júla 2011 - Alari/Parlament

(vec F-38/11)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie v roku 2009 - Medziinštitucionálne preloženie v priebehu obdobia povyšovania, počas ktorého by bol úradník povýšený v inštitúcii, z ktorej bol preložený - Inštitúcia majúca právomoc rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Alves a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu v priebehu povyšovania v roku 2009

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Európsky parlament znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania žalobcu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 179, 18.06.2011, s. 22.