Language of document :

Beroep ingesteld op 25 juli 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-73/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingsfase van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/181/10

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker concludeert dat het het Gerecht voor ambtenarenzaken behage

het besluit van het Europees Bureau voor personeelsselectie (hierna: "EPSO") van 20 augustus 2010 en 15 september 2010 waarbij hem werd meegedeeld dat hij niet was toegelaten tot de beoordelingsfase van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/181/10 (hierna: "bestreden besluit") nietig te verklaren;

voor zover nodig, het besluit van het EPSO van 15 april 2011 tot afwijzing van zijn klacht van 10 november 2010 tegen voormeld besluit (hierna: "het afwijzende besluit") eveneens nietig te verklaren;

dientengevolge, te gelasten dat verzoeker weer wordt opgenomen in de selectieprocedure, zo nodig door het organiseren van een nieuwe examenronde;

de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________