Language of document :

Žaloba podaná 25. júla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-73/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o neprijatí žalobcu do kola skúšok v hodnotiacom centre v rámci verejného výberového konania EPSO/AD/181/10

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu Európskej únie:

zrušil rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len "EPSO") z 20. augusta 2010 a 15. septembra 2010, ktorým bol žalobca informovaný, že nebol prijatý do kola skúšok v hodnotiacom centre v rámci verejného výberového konania EPSO/AD/181/10 (ďalej len "sporné rozhodnutie"),

súčasne a v prípade potreby zrušiť rozhodnutie EPSO z 15. apríla 2011, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť z 10. novembra 2010 proti uvedenému rozhodnutiu (ďalej len "zamietnutie rozhodnutia"),

v nadväznosti na to nariadiť jeho opätovné zaradenie do výberového konania, v prípade potreby prostredníctvom uskutočnenia nového kola skúšok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________