Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-73/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte kalla sökanden till förfarandet vid utvärderingscentrumet inom ramen för allmänt uttagningsprov EPSO/AD/181/10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som Europeiska rekryteringsbyrån (nedan kallad Epso) fattade den 20 augusti 2010 och den 15 september 2010, i vilket sökanden underrättades om att han inte kallades till förfarandet vid utvärderingscentrumet inom ramen för allmänt uttagningsprov EPSO/AD/181/10 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet),

samt, i den mån det behövs, ogiltigförklara Epsos beslut av den 15 april 2011, i vilket sökandens klagomål av den 10 november 2010 mot ovannämnda beslut avslogs (nedan kallat avslagsbeslutet),

följaktligen slå fast att sökanden ska återinträda i urvalsförfarandet, vid behov genom att nya test anordnas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________