Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2011 r. - ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu progów awansu w postępowaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011 w odniesieniu do grup zaszeregowania AD13 i AD14 a po drugie, stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych do grup AD13 i AD14 w postępowaniu w sprawie awansu za 2010 r. oraz stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie awansowania większej liczby innych urzędników do grup AD12 czy AD13.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu progów awansu w postępowaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011 w odniesieniu do grup zaszeregowania AD13 i AD14, które to decyzje zostały opublikowane w Informacjach Administracyjnych nr 3-2010, 65-2010 i 76-2010;

stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych do grup AD13 i AD14 w postępowaniu w sprawie awansu za 2010 r., opublikowanej w Informacjach Administracyjnych nr 65-2010, ponieważ lista ta została sporządzona w oparciu o niezgodne z prawem progi awansu, oraz stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie awansowania większej liczby innych urzędników do grup AD12 czy AD13;

o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji oddalających zażalenie skarżących;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________