Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę o rozwiązaniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę na czas nieokreślony.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę o rozwiązaniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę na czas nieokreślony oraz w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________