Language of document :

3. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

(kohtuasi F-80/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus distsiplinaarpõhjustel hageja töölepingu ülesütlemise kohta ning varaline ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutuse 11. oktoobri 2010. aasta otsus öelda ennetähtaegselt alates 11. detsembrist 2010 üles hageja tööleping kahekuulise etteteatamistähtajaga;

mõista kohtukulud ning hageja varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks 300 000 euro suurune summa välja kostjalt.

____________