Language of document :

Žaloba podaná 3. augusta 2011 - ZZ/Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

(vec F-80/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola žalobcovi z disciplinárnych dôvodov vypovedaná pracovná zmluva, a zaplatenie peňažnej čiastky z dôvodu údajne spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu Európskeho strediska na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 11. októbra 2010, ktorým bola žalobcovi predčasne vypovedaná pracovná zmluva s dvojmesačnou výpovednou lehotou k 11. decembru 2010,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania a na zaplatenie čiastky vo výške 30 000 eur za majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi.

____________