Language of document :

1. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-78/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega öeldi üles hageja tööleping noomitusega lõppenud distsiplinaarmenetluse tõttu.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse 20. mai 2011. aasta otsus (kätte toimetatud 23. mail 2011), millega öeldi üles hageja tööleping alates 31. oktoobrist 2011;

hüvitada hageja varaline kahju alates 31. oktoobrist 2011;

hüvitada hageja mittevaraline kahju summas 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________