Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 1. augustā - ZZ/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-78/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma izbeigt prasītāja darba līgumu, pamatojoties uz disciplināro procedūru, kuras rezultātā izteikts rakstveida rājiens, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt ECB direkcijas 2011. gada 20. maija lēmumu, kas saņemts 2011. gada 23. maijā un ar kuru no 2011. gada 31. oktobra izbeigts prasītāja darba līgums;

atlīdzināt materiālos zaudējumus, kas tam radušies pēc 2001. gada 31. oktobra;

atlīdzināt tam nodarīto morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________