Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-78/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze skarżącym z uwagi na postępowanie dyscyplinarne zakończone wymierzeniem kary w postaci nagany na piśmie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC z dnia 20 maja 2011 r., doręczonej w dniu 23 maja 2011 r., o rozwiązaniu umowy ze skarżącym ze skutkiem od dnia 31 października 2011 r.;

zasądzenie na rzecz skarżącego odszkodowania od dnia 31 października 2011 r.;

zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia oszacowanego na 10 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________