Language of document :

Žaloba podaná 1. augusta 2011 - ZZ/Európska centrálna banka

(vec F-78/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola žalobcovi v skúšobnom období vypovedaná pracovná zmluva z dôvodu disciplinárneho porušenia povinností sankcionovaného písomným pokarhaním

Návrhy žalobcu

Žalobca žiada, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie výkonného orgánu ECB z 20. mája 2011, doručené 23. mája 2011, ktorým bola žalobcovi vypovedaná pracovná zmluva k 31. októbru 2011,

rozhodol o náhrade majetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi od 31. októbra 2011,

rozhodol o náhrade nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi vo výške 10 000 eur,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

____________