Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2011 - ZZ mot Europeiska centralbanken

(Mål F-78/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut varigenom sökandens avtal sägs upp med anledning av ett disciplinärt förfarande som utmynnade i en skriftlig reprimand.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av ECB:s direktion den 20 maj 2011, mottaget den 23 maj 2011, varigenom sökandens avtal sades upp med verkan från den 31 oktober 2011,

ersätta sökandens ekonomiska skada från och med den 31 oktober 2011,

ersätta sökandens ideella skada som uppskattas till 10 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________