Language of document :

Sag anlagt den 13. juli 2011 - ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-67/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens anmodning om, at Kommissionen opfylder Personalerettens dom af 9. juni 2010 i sag F-56/09, og om erstatning for den skade, som sagsøgeren hævder at have lidt.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om afslag på anmodningen af 28. februar 2011 annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 24. juni 2011.

Det fastslås, at Europa-Kommissionen retsstridigt har undladt at træffe foranstaltninger til opfyldelse af punkt 2 i konklusionen i den dom, som EU-Personaleretten afsagde den 9. juni 2010 i sag F-56/09, navnlig for så vidt angår tilintetgørelse af de fotos, der er omtalt i nævnte punkt i domskonklusionen, og meddelelse til sagsøgeren om, at disse fotos er blevet tilintetgjort.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 2 831 EUR i erstatning for den skade, som han er blevet tilføjet indtil dags dato som følge af de manglende foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 9. juni 2010, med tillæg af renter på 10% årligt med årlig opskrivning, med virkning fra dagen efter dags dato og indtil den dag, hvor beløbet på 2 831 EUR modtages af sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes med virkning fra dags dato og indtil den 180. dag, der følger efter den 4. marts 2011, at betale sagsøgeren et beløb på 12 EUR for hver yderligere dag, der hengår, uden at Europa-Kommissionen har truffet samtlige foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 9. juni 2010, med tillæg af renter af dette beløb på 12 EUR pr. dag på 10 % årligt med årlig opskrivning, med virkning fra den 181. dag, der følger efter den 4. marts 2011, og indtil den dag, hvor beløbet på 12 EUR pr. dag modtages af sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes med virkning fra den 181. dag, der følger efter den 4. marts 2011, og indtil den 270. dag, der følger efter den 14. marts 2011 at betale sagsøgeren et beløb på 15 EUR for hver yderligere dag, der hengår, uden at Europa-Kommissionen har truffet samtlige foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 9. juni 2010, med tillæg af renter af dette beløb på 15 EUR pr. dag på 10% årligt med årlig opskrivning, med virkning fra den 271. dag, der følger efter den 4. marts 2011, og indtil den dag, hvor beløbet på 15 EUR pr. dag modtages af sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes med virkning fra den 271. dag og indtil den 360. dag, der følger efter den 4. marts 2011, at betale sagsøgeren et beløb på 18 EUR for hver yderligere dag, der hengår uden at Europa-Kommissionen har truffet samtlige foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 9. juni 2010, med tillæg af renter af dette beløb på 18 EUR pr. dag på 10% årligt med årlig opskrivning, med virkning fra den 361. dag, der følger efter den 4. marts 2011, og indtil den dag, hvor beløbet på 18 EUR pr. dag modtages af sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes med virkning fra den 360. dag og indtil videre at betale sagsøgeren et beløb på 25 EUR for hver yderligere dag, der hengår uden at Europa-Kommissionen har truffet samtlige foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 9. juni 2010, og dette beløb skal udbetales til sagsøgeren med jævne mellemrum, hver gang, der er forløbet 360 dage, med virkning fra den 361. dag, der følger efter den 4. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________